Sport Wales

Technology Development Lead - Arweinydd Datblygu Technoleg

Cardiff | Grade 9 £41,488.33 – £44,443.33

Job Function: Information Technology
Industry Sector: Public Sector / Government

Job title: Technology Development Lead
Department: Corporate Performance
Salary: Grade 9 £41,488.33 – £44,443.33
Working hours: 37 hours per week

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community. Sport Wales is a progressive organisation with excellent employee benefits. We promote a positive work life balance and offer a range of flexible approaches to support you. If you wish to work flexibly please detail this on your application form.

What you’ll do

This new role will be a crucial component of Sport Wales’s ability to strategically deliver its technology function. As an integral link between the Technology Infrastructure Team and the rest of the organisation you will work across all areas of the business to develop innovative solutions that aid organisational growth, while developing a culture of collaboration and customer focus within the directorate.

In this role you will need to develop a deep understanding of the technology requirements of all departments. You'll work with teams to identify business requirements, develop workflows and suggest effective digital solutions. During implementation, you’ll support the design and implementation of short and long-term strategic plans, including reviewing that solutions meet requirements to ensure the organisation maximises its investment in technology. You will work closely with our Communications & Digital team to develop and support the organisation’s digital transformation.

With the support of the Technology Infrastructure team, you will lead research on hardware and software products to justify recommendations for improvements and will assist in negotiations with vendors, outsourcers and contractors to secure software-specific products and services from a managed delegated budget.

You will lead the business improvement process for the delivery of all IT led projects and will project manage the successful implementation of these improvements.

What you’ll need

We are looking for candidates with a balance of technical expertise and excellent influencing and negotiating skills.

You will:
- have proven skills to understand a project’s requirements, translate them into technical requirements, and understand the digital solutions available;
- have worked in complex organisations with a range of business needs, preferably using agile methodology;
- be an expert in the types of digital solutions available on the market and have an ability to demonstrate the benefits of these solutions to others across the organisation in a straightforward way;
- have extensive knowledge of Microsoft Office 365 and experience of managing complex, multi-disciplinary projects;
- be able to translate strategic intent into operational delivery and have a high level of skill in business case development;
- have the ability to create a good and positive working environment, and deal effectively with issues and problems; motivating, encouraging and challenging your colleagues.

The ability to speak Welsh is desirable, although not essential. If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

Closing date: 03/07/20
Provisional interview date: 06/07/20

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Teitl y swydd: Arweinydd Datblygu Technoleg
Adran: Perfformiad Corfforaethol
Cyflog: Graddfa 9 £41,488.33 – £44,443.33
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n dymuno gweithio’n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.

Beth fyddwch yn ei wneud

Bydd y rôl newydd hon yn elfen allweddol o allu Chwaraeon Cymru i gyflawni ei swyddogaeth technoleg yn strategol. Fel cyswllt creiddiol rhwng y Tîm Seilwaith Technoleg a gweddill y sefydliad, byddwch yn gweithio ar draws pob maes busnes er mwyn datblygu datrysiadau arloesol sy’n cynorthwyo gyda thwf sefydliadol, gan ddatblygu diwylliant o gydweithredu a ffocws ar gwsmeriaid yn y gyfarwyddiaeth.

Yn y rôl hon bydd angen i chi ddatblygu dealltwriaeth gadarn o ofynion technoleg yr holl adrannau. Byddwch yn gweithio gyda thimau i adnabod gofynion busnes, datblygu llif gwaith ac awgrymu datrysiadau digidol effeithiol. Yn ystod y gweithredu, byddwch yn cefnogi’r gwaith o gynllunio a gweithredu cynlluniau strategol tymor byr a hir, gan gynnwys adolygu bod y datrysiadau’n bodloni gofynion er mwyn sicrhau bod y sefydliad yn cael y gorau o’i fuddsoddiad mewn technoleg. Byddwch yn gweithio’n agos â’n tîm Cyfathrebu a Digidol er mwyn datblygu a chefnogi trawsnewid digidol y sefydliad.

Gyda chefnogaeth y Tîm Seilwaith Technoleg, byddwch yn arwain ymchwil i gynhyrchion caledwedd a meddalwedd er mwyn cyfiawnhau argymhellion ar gyfer gwelliannau ac yn rheoli ac yn cynorthwyo yn y trafodaethau gyda gwerthwyr, darparwyr contractau allanol a chontractwyr i sicrhau cynhyrchion a gwasanaethau penodol i feddalwedd o gyllideb ddirprwyedig a reolir.

Byddwch yn arwain y broses gwella busnes ar gyfer darparu’r holl brosiectau sy’n cael eu harwain gan TG ac yn rheoli’r gwaith o roi’r gwelliannau hyn ar waith yn llwyddiannus.

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â chydbwysedd o arbenigedd dechnegol a sgiliau dylanwadu a thrafod rhagorol.

Byddwch yn gallu bodloni’r canlynol:
- sgiliau clir i ddeall gofynion y prosiect, eu trosi yn ofynion technegol, a deall y datrysiadau digidol sydd ar gael;
- wedi gweithio mewn sefydliadau cymhleth sydd ag amrywiaeth o anghenion busnes, a ffafrir defnydd o fethodoleg hyblyg;
- bod yn arbenigwr ar y mathau o ddatrysiadau digidol sydd ar gael ar y farchnad a gallu i ddangos manteision y datrysiadau hyn i eraill ar draws y sefydliad mewn ffordd syml;
- bydd gennych wybodaeth helaeth am Microsoft Office 365 a phrofiad o reoli prosiectau cymhleth, amlddisgyblaethol;
- gallu trosi bwriad strategol yn ddarpariaeth weithredol a meddu ar lefel uchel o sgiliau mewn datblygu achosion busnes;
- gallu creu amgylchedd gwaith da a phositif, a delio’n effeithiol gyda materion a phroblemau; cymell, annog a herio eich cydweithwyr.

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

Dyddiad Cau: 03/07/20
Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad: 06/07/20

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.