Cynorthwy-ydd Cefnogi Cofrestru

|

Employer: Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales
Sector/Specialism: Public Sector

Cynorthwy-ydd Cefnogi Cofrestru
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Cofrestru i ymuno â'n Tîm Cofrestru yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £21,300 - £23,757 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Oes gennych chi lygad am fanylion a diddordeb mewn prosesu data? Allwch chi ateb ymholiadau yn hyderus a darparu gwybodaeth dros y ffôn? Ydych chi eisiau ymuno â thîm cyfeillgar a chefnogol y mae eu gwaith yn helpu i amddiffyn y cyhoedd yng Nghymru? Os felly, rydym am glywed gennych.

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Cymorth Cofrestru, byddwch yn prosesu ceisiadau i gofrestru ar Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gan weithredu fel eu pwynt cyswllt cyntaf, byddwch yn darparu cefnogaeth i gwsmeriaid ac yn ymateb i ymholiadau dros y ffôn, e-bost ac wyneb yn wyneb.

Gan ddarparu cymorth gweinyddol rhagorol, byddwch yn adolygu, prosesu a chofnodi gwybodaeth a ddarperir, gan sicrhau bod y gofynion ar gyfer cofrestru yn cael eu bodloni a bod y manylion yn gywir.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Diweddaru manylion personol a chyflogaeth y bobl gofrestredig
- Prosesu taliadau ar gyfer cofrestru
- Coladu gwybodaeth i gynorthwyo gyda chynhyrchu adroddiadau

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cymorth Cofrestru, bydd angen:

- Profiad mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid
- Sgiliau Microsoft Office Suite, yn benodol Word, Outlook ac Excel
- Y gallu i ddilyn gweithdrefnau a phrosesu data yn drefnus ac yn gywir
- Y gallu i graffu ar ddata i sicrhau cywirdeb
- Sgiliau cyfathrebu effeithiol

Byddai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl o fudd i'ch cais.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 5 Rhagfyr 2022.

Byddwn yn adolygu ceisiadau wrth iddynt ddod i mewn, felly gall y rôl hon gau yn gynt na'r dyddiad a hysbysebwyd.

Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Weinyddwr, Gweinyddwr Mewnbynnu Data, Gweinyddwr Gwasanaeth Cwsmer, Cydlynydd Gwasanaeth Cwsmer, Cynorthwyydd Gweinyddol Gwasanaeth Cwsmer, neu Gynorthwyydd Gweinyddol.

Felly, os ydych chi am ddatblygu eich set sgiliau fel Cynorthwyydd Cymorth Cofrestru, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.