Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr (Gorllewin)

|

Employer: Pembrokeshire Coast National Park Authority
Sector/Specialism: Public Sector

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr (Gorllewin) - Tyddewi, Sir Benfro

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig Prydain ac mae canolfan ymwelwyr Oriel y Parc, sydd wedi ennill gwobrau, yn un o’n cyfleusterau uchaf ei broffil i ymwelwyr.

Mae’r swydd yn addas i rywun all:
• Arwain a datblygu tîm amrywiol sy'n gyfrifol am gyflwyno profiad eithriadol i ymwelwyr.
• Gweithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru i gyflwyno rhaglen flynyddol uchel ei phroffil o arddangosfeydd.
• Cyflwyno gwasanaethau masnachol hyfyw â ffocws ar y cwsmer sy'n cynyddu nifer yr ymwelwyr a gwariant.
• Datblygu, rheoli a hyrwyddo rhaglen berthnasol ac ysbrydoledig o weithgareddau a digwyddiadau sy'n dehongli rhinweddau arbennig Sir Benfro.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus angen:
• Profiad o reoli gweithredol, a enillwyd ar lefel uwch, ar safle amlweddog ar raddfa fawr o fewn y sector(au) hamdden, twristiaeth neu dreftadaeth.
• Hanes profedig o hybu strategaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac o lwyddo i gyflawni gwelliannau cyson a chynaliadwy mewn perfformiad.
• Y gallu i reoli tîm yn llwyddiannus yn eu gweithrediadau beunyddiol o ddydd i ddydd a thrwy'r broses o newid strategol.
• Y gallu i ymgysylltu â phobl yn Gymraeg ac yn Saesneg (darperir cymorth i ddysgu’r Gymraeg).

Mae disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.

Cyflog a Buddion

Cyflog sylfaenol o £30,151 i £32,020, lleiafswm o 26 diwrnod o wyliau yn codi i 31 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol hael, hyfforddiant a chyfleoedd datblygu gyrfa.
Lleolir y swydd yn Oriel y Parc, Tyddewi.

Mae Pecyn Adleoli ar gael i'r ymgeisydd iawn.
Dyddiad Cau: 05/12/2022. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Ymdrinnir â’r rôl hon drwy weithdrefnau Recriwtio Mwy Diogel yr Awdurdod, ac felly mae gwiriadau DBS yn orfodol.
Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i’r holl staff ac anogir ceisiadau gan unigolion beth bynnag fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.