Procurement and Contract Assistant

Newport | £26,900 - £30,610

Employer: Qualifications Wales
Sector/Specialism: Secretarial, PA & Administration

Cynorthwy-ydd Caffael a Chontract
Casnewydd, Cymru (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Caffael a Chontractau i ymuno â ni ar sail barhaol, amser llawn, gan weithio 37 awr yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog o £26,900 - £30,610
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (a gwyliau cyhoeddus a chau swyddfeydd dros y Nadolig)
- Trefniadau gweithio hyblyg
- Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Dyma’r cyfle delfrydol i unigolyn rhagweithiol ac ymroddedig roi hwb I yrfa ym maes caffael mewn amgylchedd sy’n cynnig hyfforddiant ffurfiol ac yn y gwaith, yn ogystal â chefnogaeth ragorol.

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Caffael a Chontractau, byddwch yn cefnogi’r gwaith o gyflawni gweithgareddau caffael a rheoli contractau.

Gan sicrhau ein bod yn cael gwerth am arian o'n prosesau prynu, byddwch yn gweithio gyda chyflenwyr, yn lleihau risg ac yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth caffael.

Byddwch yn rheoli caffael gwerth isel a heb fod yn gymhleth ac yn cynorthwyo gyda gweithgareddau gwerth uwch i gefnogi'r Pennaeth Caffael a'r Rheolwr Contractau.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Cynnal ymchwil marchnad
- Cynghori staff ar weithdrefnau caffael
- Gweinyddu amrywiaeth o weithgareddau contract

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried yn Gynorthwyydd Caffael a Chontract, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o drefnu a ffeilio gwybodaeth
- Profiad o reoli gwahanol dasgau gwaith i gyrraedd terfynau amser
- Profiad o weithio mewn tîm i gyflawni amcanion a rennir
- Profiad o ymateb i ymholiadau cwsmeriaid
- Llythrennedd TG gan gynnwys Microsoft Office ac yn ddelfrydol Teams a SharePoint
- Safon dda o lythrennedd a rhifedd

Byddai gweithio tuag at, meddu ar neu barodrwydd i ennill cymhwyster CIPS hyd at Dystysgrif Uwch lefel 3 yn ddymunol, yn ogystal â gwybodaeth am reolau caffael cyhoeddus. Byddai ymwybyddiaeth o ddiwygiadau deddfwriaethol arfaethedig hefyd yn fantais, yn ogystal â’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Rhagfyr 2022.

Gallai sefydliadau eraill alw hyn yn Gynorthwyydd Caffael, Cynorthwyydd Contractau, Cynorthwyydd Prynu, Prynwr Iau, Swyddog Caffael, neu Gynorthwyydd Rheoli Contractau.

Felly, os ydych chi'n barod i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa fel Cynorthwyydd Caffael a Chontractau, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Procurement and Contract Assistant
Newport, Wales (with hybrid working)

About Us

We are Qualifications Wales, the independent organisation responsible for regulating general and vocational qualifications in Wales. We focus on publicly funded qualifications, including GCSEs, A-Levels and vocational qualifications.

We’re currently looking for a Procurement and Contract Assistant to join us on a permanent, full-time basis, working 37 hours per week.

The Benefits

- Salary of £26,900 - £30,610
- 30 days’ annual leave pro rata (plus public holidays and office closure at Christmas)
- Flexible working arrangements
- Civil Service Pension Scheme

This is the ideal opportunity for a proactive and dedicated individual to kick start a career in procurement in an environment with formal and on-the-job training as well as outstanding support.

The Role

As a Procurement and Contract Assistant, you will support the delivery of procurement and contract management activities.

Ensuring we gain value for money from our buying processes, you will work with suppliers, minimise risk and make sure we are compliant with procurement legislation.

You will manage low value and non-complex procurement and assist with higher value activities in support of the Head of Procurement and the Contracts Manager.

Additionally, you will:

- Undertake market research
- Advise staff on procurement procedures
- Administer a range of contract activity

About You

To be considered as a Procurement and Contract Assistant, you will need:

- Experience of organising and filing information
- Experience of managing different work tasks to achieve deadlines
- Experience of working in a team to achieve to shared objectives
- Experience of responding to customer enquiries
- IT literacy including Microsoft Office and ideally Teams and SharePoint
- A good standard of literacy and numeracy

Working towards, holding or the willingness to attain a CIPS qualification up to level 3 Advanced Certificate would be desirable, as would knowledge of public procurement rules. An awareness of planned legislation reforms would also be an advantage, as would the ability to speak Welsh fluently.

The closing date for applications is 13th December 2022.

Other organisations might call this Procurement Assistant, Contracts Assistant, Buying Assistant, Purchasing Assistant, Junior Buyer, Procurement Officer, or Contract Management Assistant.

So, if you are ready to take the next step in your career as a Procurement and Contract Assistant, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.