Senior Policy Officer

Cardiff | Competitive

Employer: Sport Wales
Sector/Specialism: Public Sector

Uwch Swyddog Polisi
Adran - Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus
Cyflog - Graddfa 6
Oriau Gwaith - 37 awr (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / gweithio llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma.

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol wrth gefnogi gwaith polisi Chwaraeon Cymru.

Yn y rôl hon byddwch yn cyfrannu at raglen waith sy'n sail i ddatblygu polisi, yn gwella penderfyniadau buddsoddi, ac yn hyrwyddo'r achos dros chwaraeon ar draws ystod o agendâu polisi'r Llywodraeth ac eraill.

Byddwch yn cefnogi datblygu a deall safbwyntiau polisi ac yn eu cyfleu i randdeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus i gefnogi'r gwaith Materion Cyhoeddus ar gyfer y sefydliad, a'r Arweinydd Strategol ar gyfer Iechyd ac Addysg wrth ddatblygu meysydd allweddol o eiriolaeth a chyflawni sy'n gysylltiedig â'r meysydd polisi hyn.

Fel rhan o’r rôl, byddwch yn cefnogi cyfathrebu gwaith Chwaraeon Cymru, gan adlewyrchu ar beth mae’r sefydliad a’i bartneriaid wedi’i wneud, beth maent wedi’i ddysgu a beth maent yn bwriadu ei wneud er mwyn gwneud y defnydd gorau posib o chwaraeon yng nghyd-destun polisi. Fel rhan o’r tîm Polisi, Materion Cyhoeddus a Dirnadaeth, byddwch hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr yn y tîm i sicrhau bod yr ymchwil sy’n cael ei gynnal a’i gasglu gan Chwaraeon Cymru yn sail i benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru a’n partneriaid gyda ffocws penodol ar arddangos y dystiolaeth y gall chwaraeon ei chael ar draws Iechyd, Lles ac Addysg.

GYDA PHWY FYDDWCH CHI’N GWEITHIO

Fel aelod o’r tîm Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus byddwch yn datblygu perthnasoedd ar draws y sefydliad, gan ddeall sut gall chwaraeon gyfrannu at y persbectif polisi ehangach yng Nghymru, yn enwedig yn gysyllitiedig â’r agendâu iechyd ac addysg.

Byddwch hefyd yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau’r Llywodraeth a byddwch yn gwella dull Chwaraeon Cymru o nid yn unig rannu gwybodaeth am waith y sector chwaraeon, ond o ran eiriol drosto mewn ffordd strategol a phwrpasol.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n teimlo’n gryf am y rôl y gall chwaraeon ei chwarae mewn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru. Bydd gennych brofiad o reoli ystod o amcanion gwaith, rhai yn aml gydag amserlenni heriol a chystadleuol.

Byddwch yn gallu creu amgylchedd gwaith da a phositif, a delio’n effeithiol gyda phroblemau a materion, gan gymell, annog a herio eich cydweithwyr. I wneud cais am y rôl hon, dewiswch y botwm ymgeisio a ddangosir.

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

Senior Policy Officer

Department - Insight, Policy, and Public Affairs
Salary - Grade 6
Working Hours - 37 hours (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy)

WHO WE ARE

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. ?We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds.?We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.
Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales. Further information on this can be found in our Equality, Diversity & Inclusion Statement here.

HOW YOU’LL CONTRIBUTE

This is an exciting opportunity to play a key role in supporting the policy work of Sport Wales.

In this role you will contribute to a programme of work that informs policy development, improves investment decisions, and promotes the case for sport across a range of Government and other policy agendas.

You will support the development and understanding of policy positions and communicate them to internal and external stakeholders. You will also work closely with the Policy and Public Affairs manager in supporting the Public Affairs work for the organisation, and the Strategic Lead for Health and Education in the development of key areas of advocacy and delivery related to these policy areas.

As part of the role, you will support the communication of Sport Wales’s work, reflecting what the organisation and its partners have done, has learnt, and plans to do, to maximize the way sport and physical activity is utilised in a policy setting. As part of the Policy, Public Affairs and Insight team you will also work with colleagues in the team to ensure that the research conducted and collated by Sport Wales underpins the policy decision of Welsh Government and our partners with a particular focus on showcasing the evidence that sport can have across Health, Wellbeing and Education.

WHO YOU’LL WORK WITH

As a member of the Insight, Policy, and Public Affairs you will develop relationships across the organisation, understanding how sport can contribute to the wider policy perspective in Wales, particularly around the health and education agendas.

You will also be a point of contact for government enquires and will enhance the Sport Wales approach to not only sharing information about the work of the sport sector, but in advocating for it in a strategic and purposeful way.

WHAT YOU’LL NEED

We are looking for candidates who feel strongly about the role sport can play in influencing policy in Wales. You will have experience of managing a range of work objectives, some often with challenging and competing timescales.
You will have the ability to create a good and positive working environment, and deal effectively with issues and problems; motivating, encouraging and challenging your colleagues.

If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you. To apply for this role, please select the apply button shown.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.