Research Officer

Newport | £32,460 - £39,690 per annum

Employer: Qualifications Wales
Sector/Specialism: Education & Training

Research Officer
Newport, Wales (hybrid working)

About Us

We are Qualifications Wales, the independent organisation responsible for regulating general and vocational qualifications in Wales. We focus on publicly funded qualifications, including GCSEs, A-Levels and vocational qualifications.

We are currently looking for a Research Officer to join us on a permanent, full-time basis working 37 hours per week.

The Benefits

- Salary of £32,460 - £39,690 per annum
- Civil Service Pension
- 30 days’ annual leave (plus public holidays and office closure at Christmas)
- Flexible working arrangements

This is a brilliant chance for a research professional with experience of summarising research conducted by other people to join our excellent organisation.

As a qualification centred organisation, we recognise the value of training and development for our staff and we will support you to maintain a cutting-edge set of research skills and knowledge.

The Role

As a Research Officer, you will support the development and delivery of research and statistics on education assessment and qualifications to support policy decision making.

Contributing to our research, you will conduct literature reviews, surveys, interviews and focus groups, before analysing and reporting results to produce publishable articles.

Providing research support across our organisation, you will support colleagues with advice on research design, methodologies and analysis whilst offering constructive and informative feedback.

About You

To be considered as a Research Officer, you will need:

- Experience of designing and conducting small scale research projects
- Experience of summarising research conducted by other people
- A sound understanding of good practice in research and professional standards
- Good knowledge of qualitative and/or quantitative research methods
- Excellent communication skills
- At a minimum a degree (or equivalent) in a social science with substantial research training

Experience of reviewing and providing feedback on research completed by other people would be highly beneficial, as would a working knowledge of the software used in research.

It would be advantageous to have knowledge of either the education sector across the UK or knowledge of education research. The ability to speak Welsh as well as English would also be desirable.

This post may require occasional travel and overnight stay.

The closing date for applications is 11th April 2023 at 10am.

Interviews: 19th or 20th April 2023.

Other organisations might call this role Researcher, Social Scientist, Qualitative Researcher, Quantitative Researcher, Mixed Methods Researcher, Research Assistant, or Education Researcher.

So, if you’re looking for an engaging role as a Research Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Ymchwil
Casnewydd, Cymru (gweithio hybrid)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Ymchwil i ymuno â ni yn barhaol, llawn amser gan weithio 37 awr yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog o £32,460 - £39,690 y flwyddyn
- Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol (a gwyliau cyhoeddus a chau swyddfeydd dros y Nadolig)
- Trefniadau gweithio hyblyg

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr ymchwil proffesiynol sydd â phrofiad o grynhoi ymchwil a gynhaliwyd gan bobl eraill i ymuno â'n sefydliad rhagorol.

Fel sefydliad sy’n canolbwyntio ar gymwysterau, rydym yn cydnabod gwerth hyfforddiant a datblygiad i’n staff a byddwn yn eich cefnogi i gynnal set flaengar o sgiliau a gwybodaeth ymchwil.

Y Rôl

Fel Swyddog Ymchwil, byddwch yn cefnogi datblygu a chyflwyno ymchwil ac ystadegau ar asesu addysg a chymwysterau i gefnogi gwneud penderfyniadau polisi.

Gan gyfrannu at ein hymchwil, byddwch yn cynnal adolygiadau llenyddiaeth, arolygon, cyfweliadau a grwpiau ffocws, cyn dadansoddi ac adrodd ar ganlyniadau i gynhyrchu erthyglau y gellir eu cyhoeddi.

Gan ddarparu cymorth ymchwil ar draws ein sefydliad, byddwch yn cefnogi cydweithwyr gyda chyngor ar ddylunio ymchwil, methodolegau a dadansoddi tra'n cynnig adborth adeiladol ac addysgiadol.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Swyddog Ymchwil, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o ddylunio a chynnal prosiectau ymchwil ar raddfa fach
- Profiad o grynhoi ymchwil a gynhaliwyd gan bobl eraill
- Dealltwriaeth gadarn o arfer da mewn ymchwil a safonau proffesiynol
- Gwybodaeth dda o ddulliau ymchwil ansoddol a/neu feintiol
- Sgiliau cyfathrebu rhagorol
- Gradd (neu gyfwerth) o leiaf mewn gwyddor gymdeithasol gyda hyfforddiant ymchwil sylweddol

Byddai profiad o adolygu a rhoi adborth ar ymchwil a gwblhawyd gan bobl eraill yn fuddiol iawn, yn ogystal â gwybodaeth ymarferol o'r feddalwedd a ddefnyddir mewn ymchwil.

Byddai'n fanteisiol cael gwybodaeth am naill ai'r sector addysg ar draws y DU neu wybodaeth am ymchwil addysg. Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn ogystal â Saesneg hefyd yn ddymunol.

Efallai y bydd y swydd hon yn gofyn am deithio achlysurol ac aros dros nos.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Ebrill 2023 am 10am.

Cyfweliadau: 19 neu 20 Ebrill 2023.

Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Ymchwilydd, Gwyddonydd Cymdeithasol, Ymchwilydd Ansoddol, Ymchwilydd Meintiol, Ymchwilydd Dulliau Cymysg, Cynorthwyydd Ymchwil, neu Ymchwilydd Addysg.

Felly, os ydych yn chwilio am rôl ymgysylltiol fel Swyddog Ymchwil, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.