Data Standards Lead

| £41,980 - £46,194

Employer: Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales
Sector/Specialism: Public Sector

Data Standards Lead
Cardiff or St Asaph (with hybrid working)

The Organisation

At Social Care Wales, we provide leadership and expertise in social care and early years in Wales.

Our vision is to make a positive difference to care and support for children, adults and their families and carers.

To do this, we lead on developing and regulating the social care workforce, service improvement, data and research to improve care.

We are now looking for a Data Standards Lead to join our team.

The Benefits

- Salary of £41,980 - £46,194 per annum
- 28 days’ holiday plus bank holidays (increasing with length of service)
- Extra days off between Christmas and New Year
- Local government pension scheme
- Flexi work policy
- Hybrid working
- Family leave policy

The Role

As our Data Standards Lead, you will assess current data standards and design a data standards framework that allows for data to be shared across system and organisational boundaries.

With a focus on enabling data portability and data interoperability standards for health and care data, you will create, develop, document and maintain a process for establishing data standards.

In this engaging role, you will work with a diverse range of professionals across Wales and the other UK home nations to catalogue key social care data. You will also work with technical leads from Wales’s National Data Resource programme to ensure that data interoperability standards accurately reflect the needs of social care data sharing.

About You

To be considered as the Data Standards Lead, you will need:

- Experience of data standards, data interoperability and/or data management as evidenced by relevant degree, post-graduate qualification and/or equivalent experience
- Experience in a data management role
- Experience of data integration, data warehousing, ETL/ELT and big data projects
- Knowledge of data management, data interoperability and open data standards
- Knowledge of user-centred design principles, co-production and participatory design, user story generation, persona development and emotional design
- Knowledge of relational data systems, MDM/RDM, data architecture, data integration and data security
- An understanding of data projects in a social care or public sector context

The closing date for this role is 1st December 2022.

Other organisations might call this position Data Architect, Data Systems Architect, Data Systems Manager, Data Systems Engineer, Data Warehousing Manager, Data Standards Policy Lead, or Head of Data Standards.

So, if you want to join us as our Data Standards Lead, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Arweinydd Safonau Data
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Y Sefydliad

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Arweinydd Safonau Data i ymuno â'n tîm.

Y Manteision

- Cyflog o £41,980 - £46,194 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel ein Harweinydd Safonau Data, byddwch yn asesu safonau data cyfredol ac yn dylunio fframwaith safonau data sy'n caniatáu i ddata gael ei rannu ar draws ffiniau systemau a sefydliadol.

Gyda ffocws ar alluogi cludadwyedd data a safonau rhyngweithredu data ar gyfer data iechyd a gofal, byddwch yn creu, datblygu, dogfennu a chynnal proses ar gyfer sefydlu safonau data.

Yn y rôl ddeniadol hon, byddwch yn gweithio gydag ystod amrywiol o weithwyr proffesiynol ledled Cymru a gwledydd cartref eraill y DU i gatalogio data gofal cymdeithasol allweddol. Byddwch hefyd yn gweithio gydag arweinwyr technegol o raglen Adnoddau Data Cenedlaethol Cymru i sicrhau bod safonau rhyngweithredu data yn adlewyrchu’n gywir anghenion rhannu data gofal cymdeithasol.

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Arweinydd Safonau Data, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad o safonau data, rhyngweithredu data a/neu reoli data fel y dangosir gan radd berthnasol, cymhwyster ôl-raddedig a/neu brofiad cyfatebol
- Profiad mewn rôl rheoli data
- Profiad o integreiddio data, storio data, ETL/ELT a phrosiectau data mawr
- Gwybodaeth am reoli data, y gallu i ryngweithredu data a safonau data agored
- Gwybodaeth am egwyddorion dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, cyd-gynhyrchu a dylunio cyfranogol, creu stori defnyddiwr, datblygiad persona a dylunio emosiynol
- Gwybodaeth am systemau data perthynol, MDM/RDM, pensaernïaeth data, integreiddio data a diogelwch data
- Dealltwriaeth o brosiectau data yng nghyd-destun gofal cymdeithasol neu sector cyhoeddus

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 1 Rhagfyr 2022.

Gallai sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Bensaer Data, Pensaer Systemau Data, Rheolwr Systemau Data, Peiriannydd Systemau Data, Rheolwr Warws Data, Arweinydd Polisi Safonau Data, neu Bennaeth Safonau Data.

Felly, os ydych am ymuno â ni fel ein Harweinydd Safonau Data, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.