University of Wales & Webrecruit

Webrecruit partners with University of Wales Trinity Saint David to provide Applicant Tracking System and Careers Site

Webrecruit, a leader of innovation and transformation in the recruitment industry, has successfully implemented an Applicant Tracking System (ATS) and bilingual Careers Site for University of Wales Trinity Saint David (UWTSD), one of Wales’ leading higher education institutions.

Following their appointment as a supplier on the National Education Recruitment Advertising and Resourcing Services (NERARS) framework, Webrecruit connected with UWTSD at the Universities Human Resource (UHR) conference and after a series of demonstrations and presentations, was awarded a three-year contract to provide an ATS and accompanying careers site to assist the University in its recruitment of staff.

David Jones, Managing Director at Webrecruit says:

“We initially met with University of Wales Trinity Saint David following attendance at the UHR event and we’re delighted that they’ve selected Webrecruit as their staff recruitment technology and careers site provider. We’re passionate about helping institutions within the education sector to innovate and provide a first-class candidate experience, and we’re particularly pleased to have onboarded a fantastic Welsh university that can utilise our cutting-edge Welsh language translation tools.”

Jane O’Rourke, HR Director at University of Wales Trinity Saint David says:

“After being introduced to Webrecruit via the UHR Conference, we were impressed by how user-friendly and cost-effective their Applicant Tracking System was, while offering all the functionality we required to recruit across our multiple sites. However, it was the facility to recruit bi-lingually in line with our Welsh language commitment that led to us selecting Webrecruit as our recruitment technology supplier of choice. We’re looking forward to partnering with them over the coming years to transform our recruitment efforts and provide an excellent bilingual candidate experience.”

About Webrecruit

Webrecruit’s hiring platform encompasses industry-leading online recruitment advertising, technology and careers site solutions that transform the hiring process of companies, public sector organisations and educational institutions across the UK. Its platform is a unique suite of software and digital recruitment advertising solutions, based around its cloud-based Applicant Tracking System (ATS), that solve the common problems facing businesses, helping them to significantly reduce their cost and time to hire.

[www.webrecruit.co]

About University of Wales Trinity Saint David

University of Wales Trinity Saint David is part of the UWTSD Group, a confederation of several institutions, which includes the University of Wales, as well as Coleg Sir Gâr and Coleg Ceredigion as constituent colleges. The Group offers a continuum from FE to HE for the benefit of learners, employers and communities.

UWTSD’s vision is to be a University with a commitment to the well-being and heritage of the nation at the heart of all its activities. Central to the vision is the promotion and embedding of a dual-sector educational system which educates learners of all ages and backgrounds, and stimulates economic development in the region, across Wales and beyond

The University’s was founded in 1822 and will celebrate its bicentenary in 2022. Its 1828 Royal Charter is the oldest of any university in Wales. The University’s campuses are located in Swansea Carmarthen, Lampeter, Cardiff and London and it has a Learning Centre in Birmingham.

UWTSD is committed to placing students at the centre of its mission by providing a relevant and inspiring bilingual curriculum, providing a supportive learning environment, investing in its campuses and facilities and ensuring that students, from all backgrounds, are given the opportunity to achieve their potential.

[www.uwtsd.ac.uk]

For more information, contact:

Sam Gedye, Account Director – Education
Webrecruit
01392 822196
sgedye@webrecruit.co.uk

Webrecruit yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i ddarparu System Olrhain Ymgeiswyr a Safle Gyrfaoedd

Mai 10fed, 2021

Mae Webrecruit, sy’n arweinydd arloesi a thrawsnewid yn y diwydiant recriwtio, wedi llwyddo i gyflwyno System Olrhain Ymgeiswyr (ATS) a Safle Gyrfaoedd dwyieithog ar gyfer Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, un o sefydliadau addysg uwch mwyaf blaenllaw Cymru.

Ar ôl cael eu penodi’n gyflenwr ar gyfer y fframwaith Gwasanaethau Recriwtio, Hysbysebu ac Adnoddau Addysg Cenedlaethol (NERARS), cysylltodd Webrecruit â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng nghynhadledd Adnoddau Dynol y Prifysgolion (UHR) ac ar ôl cyfres o arddangosiadau a chyflwyniadau, dyfarnwyd iddynt gontract tair blynedd i ddarparu ATS a safle gyrfaoedd cysylltiedig i gynorthwyo’r Brifysgol i recriwtio staff.

Meddai David Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Webrecruit:

“Yn y lle cyntaf, fe wnaethon ni gwrdd â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar ôl bod yn y digwyddiad UHR ac rydyn ni wrth ein bodd eu bod wedi dewis Webrecruit fel eu darparwr technoleg recriwtio staff a safle gyrfaoedd. Rydyn ni’n frwd dros helpu sefydliadau yn y sector addysg i arloesi a darparu profiad rhagorol i ymgeiswyr, ac rydyn ni’n arbennig o falch o weithio gyda phrifysgol wych yng Nghymru sy’n gallu defnyddio ein hoffer cyfieithu Cymraeg arloesol.”

Meddai Jane O’Rourke, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant:

“Ar ôl cael ein cyflwyno i Webrecruit drwy Gynhadledd UHR, roeddem yn falch o weld pa mor rhwydd i’w defnyddio a chost-effeithiol oedd eu System Tracio Ymgeiswyr, gan gynnig yr holl swyddogaethau yr oedd eu hangen arnom i recriwtio ar draws ein safleoedd. Fodd bynnag, y gallu i recriwtio’n ddwyieithog yn unol â’n hymrwymiad i’r Gymraeg a wnaeth inni ddewis Webrecruit fel ein cyflenwr technoleg recriwtio. Rydyn ni’n edrych ymlaen at greu partneriaeth â nhw dros y blynyddoedd nesaf i drawsnewid ein hymdrechion recriwtio a darparu profiad dwyieithog rhagorol i ymgeiswyr.”

Gwybodaeth am Webrecruit

Mae llwyfan Webrecruit yn cynnwys ymgyrchoedd hysbysebu recriwtio ar-lein, technoleg a gwefannau gyrfaoedd sy’n flaenllaw yn y diwydiant, sy’n trawsnewid proses benodi cwmnïau, sefydliadau yn y sector cyhoeddus a sefydliadau addysgol ledled y DU. Mae ei lwyfan yn gasgliad unigryw o feddalwedd a datrysiadau hysbysebu recriwtio digidol, sy’n seiliedig ar ei System Tracio Ymgeiswyr yn y cwmwl, sy’n datrys y problemau cyffredin sy’n wynebu busnesau, gan eu helpu i leihau eu cost a’u hamser i logi.

[www.webrecruit.co]

Gwybodaeth am Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, cyd-ffederasiwn o sawl sefydliad, sy’n cynnwys Prifysgol Cymru, yn ogystal â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion fel colegau cyfansoddol. Mae’r Grŵp yn cynnig continwwm o AB i AU er budd dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau.

Gweledigaeth Prifysgol Cymru’ Y Drindod Dewi Sant yw bod yn Brifysgol sydd ag ymrwymiad i les a threftadaeth y genedl wrth galon ei holl weithgareddau. Yn ganolog i’r weledigaeth mae hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir, ac yn ysgogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth, ar draws Cymru a thu hwnt

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1822 a bydd yn dathlu ei daucanmlwyddiant yn 2022. Siarter Frenhinol 1828 yw’r hynaf o unrhyw brifysgol yng Nghymru. Mae campysau’r Brifysgol wedi’u lleoli yn Abertawe, Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan, Caerdydd a Llundain ac mae ganddi Ganolfan Ddysgu yn Birmingham.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr yn ganolog i’w chenhadaeth drwy ddarparu cwricwlwm dwyieithog perthnasol ac ysbrydoledig, darparu amgylchedd dysgu cefnogol, buddsoddi yn ei champysau a’i chyfleusterau a sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir yn cael cyfle i gyflawni eu potensial.

[www.uwtsd.ac.uk]

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sam Gedye, Cyfarwyddwr Cyfrif – Addysg
Webrecruit
01392 822196
sgedye@webrecruit.co.ukLeave a Reply